Informacje

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego RODO, informujemy, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Beauty Force Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Plantowa 5/106, 05-830 Nadarzyn, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537243, NIP: 8992760970, REGON: 360474302, email kontakt@beglossy.pl , tel. (+48) 22 34 998 34 (pon.-pt., godz. 9-17, opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora) , zwana dalej Sprzedawcą,

 2. Kontakt w sprawie Pani/Pana danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email kontakt@beglossy.pl lub telefonicznie (+48) 22 34 998 34 (poniedziałek-piątek, godz. 9:00-17:00, opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora)

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży oraz do celów marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu do produktów i usług Sprzedawcy, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a), b) i f) RODO, przy czym przez prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora należy rozumieć dochodzenie roszczeń wynikających z zawartej umowy sprzedaży.

 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiedzialne za usługi marketingowe i reklamowe oraz za prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży w imieniu Sprzedawcy

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, dane osobowe powierzone w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia udzielenia zgody lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana udzielonych w tym celu zgód,

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do żądania kopii danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do bycia zapomnianym,

 7. Jeżeli podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 RODO, w szczególności wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,

 8. Niezależnie od powyższych uprawnień, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody może nastąpić za pomocą formularza umieszczonego poniżej lub poprzez kontakt z administratorem,

 9. W celu skorzystania ze swoich praw, należy skontaktować się z administratorem danych.

 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów marketingowych, w tym profilowania, w odniesieniu do produktów i usług Sprzedawcy jest dobrowolne.

 13. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane będą przetwarzane w formie profilowania zwykłego, aby jak najlepiej dopasować oferty Sprzedawcy do Pani/Pana potrzeb.

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności.


FORMULARZ COFNIĘCIA ZGÓD

 • Formularz cofnięcia zgód marketingowych