Informacje

Regulamin (do 12.03.2015)

Niniejsza strona (wraz z dokumentami, o których na niej mowa) zawiera warunki i zasady, na których będziemy dostarczali do Państwa („Użytkownik”) produkty („Produkty”) wyszczególnione na naszej stronie internetowej www.beglossy.pl („Serwis”) poprzez jedną z naszych usług („Usługi”). Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami i zasadami przed złożeniem zamówienia na jakiekolwiek Produkty z naszej strony lub przed subskrybowaniem jednej z naszych Usług. Użytkownik powinien przyjąć do wiadomości, że składając zamówienie na którykolwiek z naszych Produktów lub subskrybując jedną z naszych Usług, akceptuje postanowienia Regulaminu. Użytkownik powinien wydrukować Regulamin i zachować jego egzemplarz na własny użytek. Prosimy o zaznaczenie pola w karcie zakupowej, potwierdzającej akceptację niniejszych warunków. W przypadku odmowy akceptacji niniejszych warunków Użytkownik nie będzie miał możliwości zamówienia jakichkolwiek Produktów z naszej strony.

1. Informacje o nas

Beauty Trend Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy pl. Chocimskiej 3A (00-791) (zwana dalej „beGLOSSY") jest zarejestrowana w Polsce w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000394109, kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 zł, REGON: 145496862, NIP: 5252517283.

2. Dostępność Usługi

Usługi objęte niniejszym Regulaminem, polegające na dostarczaniu Produktów wystawionych na stronie internetowej www.beglossy.pl (zwane w dalszej części Regulaminu „Usługami”) świadczone są jedynie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej („Obsługiwany Kraj”). beGLOSSY nie przyjmuje zamówień od osób znajdujących się w innych krajach i nie dostarcza Produktów poza granice Obsługiwanego Kraju.

3. Status Użytkownika

Składając zamówienie poprzez naszą stronę, Użytkownik zapewnia, że: a) posiada zdolność prawną do zawierania wiążących umów, b) ukończył 18 lat, c) zamieszkuje w Obsługiwanym Kraju, d) zapoznał się z niniejszym Regulaminem.

4. Sposób formowania umowy pomiędzy Użytkownikiem a beGLOSSY

4.1 Po złożeniu zamówienia na naszym standardowym formularzu zamówienia zamieszczonym na stronie www.beglossy.pl Użytkownik otrzyma e-mail z potwierdzeniem otrzymania tego zamówienia („Potwierdzenie Zamówienia”) przez beGLOSSY. Otrzymanie Potwierdzenia Zamówienia oznacza przyjęcia zamówienia do realizacji, z wyłączeniem wyjątkowych przypadków, w których ich realizacja nie będzie możliwa. Zespół beGLOSSY niezwłocznie poinformuje o tym klienta drogą mailową, oferując zwrot lub zamianę produktu.

4.2 Umowa będzie dotyczyła jedynie Produktów, których nadanie beGLOSSY potwierdzi w Potwierdzeniu Wysyłki.

4.3 Subskrypcja Usług obejmuje opłatę za pierwszy miesiąc korzystania z Usług, a następnie opłaty miesięczne. Użytkownik zobowiązuje się dokonywać wszelkich kolejnych płatności, aż do momentu rezygnacji z subskrypcji Usług. beGLOSSY ma prawo pobierać opłaty miesięczne do momentu doręczenia przez Użytkownika oświadczenia o rezygnacji z subskrypcji Usług lub do momentu zmiany przez Użytkownika sposobu płatności za Usługi. Oświadczenie o rezygnacji ze subskrypcji lub o zmianie sposobu płatności za Usługi uważa się za doręczone beGLOSSY drogą elektroniczną lub listem poleconym z chwilą jego odebrania przez beGLOSSY.

4.4 Użytkownik ma prawo do rezygnacji z subskrypcji w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji beGLOSSY nie pobiera żadnych opłat. Po rezygnacji z subskrypcji Użytkownik może dokonać ponownej subskrypcji, przy czym w takim wypadku beGLOSSY zastrzega sobie prawo odmowy dokonania ponownej subskrypcji. Aby zrezygnować z subskrypcji, należy zaznaczyć odpowiednie pole logując się do własnego konta na stronie www.beglossy.pl lub wysłać e-mail na adres kontakt@beglossy.pl.

4.5 Użytkownik może też dokonać zakupu określonej ilości produktów bez konieczności subskrybowania Usługi. Opłata winna być wówczas uiszczona w całości z góry. Ilość wysyłek i cena usługi jest ściśle zależna od pakietu, który Użytkownik wybierze.

5. Promocje rabatowe - Vouchery

5.1 W celu zachęcenia Użytkownika do skorzystania z Usług, beGLOSSY może zaoferować jednorazowe promocje rabatowe („Voucher”). W przypadku gdy Voucher jest płatny, jego sprzedaż następuje w momencie zapłaty. Postanowienia opisane w pkt. 5 zaczynają obowiązywać pomiędzy beGLOSSY a posiadaczem Vouchera („Posiadacz”) w momencie, gdy Posiadacz zrealizuje Voucher występując o aktywowanie Usługi.

5.2 Voucher może zostać wykorzystany przez jego Posiadacza tylko jeden raz i nie może być kopiowany, powielany, dystrybuowany lub publikowany, czy to w sposób bezpośredni czy to pośredni, w jakiejkolwiek formie ani przechowywany w systemie odzyskiwania danych bez uprzedniej pisemnej zgody beGLOSSY.

5.3 beGLOSSY zastrzega sobie prawo do wycofania lub anulowania każdego Vouchera (poza opłaconymi) w każdym momencie bez konieczności podawania przyczyny.

5.4 Vouchery można zrealizować jedynie poprzez stronę internetową www.beglossy.pl z wyłączeniem wszelkich innych stron internetowych. Celem skorzystania z Vouchera Użytkownik będzie musiał wpisać jego unikalny kod podczas rejestracji on-line, a wykorzystanie takiego kodu będzie uważane za wyrażenie przez Użytkownika zgody na obowiązywanie warunków Regulaminu oraz wszelkich warunków szczególnych związanych z Voucherem.

6. Dostępność i dostawa

Zamówienie Użytkownika zostanie zrealizowane w terminie dostawy określonym w Potwierdzeniu Wysyłki lub w przypadku braku określenia takiego terminu – w ciągu 30 dni od dnia Potwierdzenia Wysyłki, z zastrzeżeniem postanowień pkt 18 poniżej.

7. Ryzyko i tytuł prawny

7.1 Ryzyko związane z utratą lub uszkodzeniem Produktów przechodzi na Użytkownika z chwilą doręczenia mu Produktów.

7.2 Prawo własności Produktów przechodzi na Użytkownika dopiero po otrzymaniu przez beGLOSSY pełnej zapłaty wszystkich kwot należnych z tytułu zakupu Produktów.

8. Cena i płatność

8.1 Cena Produktów będzie równa stawkom podawanym na stronie www.beglossy.pl z chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia poprzez wysłanie wypełnionego formularza znajdującego się na tej stronie.

8.2 Ceny Produktów obejmują podatek VAT oraz opłatę za dostawę.

8.3 beGLOSSY zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów w każdym momencie. Zmiany te nie obejmują zamówień, odnośnie, których Użytkownik otrzymał już Potwierdzenie Wysyłki.

8.4 Płatność z tytułu nabycia Usług musi zostać dokonana za pośrednictwem karty kredytowej, karty debetowej przeznaczonej do płatności przez Internet, przelewem bankowym lub za pośrednictwem Usługi PayPal. beGLOSSY akceptuje płatności kartami Visa i Mastercard. Rozliczenia transakcji e-przelewem będą przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Karta kredytowa lub debetowa, konto bankowe lub konto PayPal Użytkownika zostanie obciążone po złożeniu przez Niego zamówienia i wypełnieniu formularza zapłaty, który następnie zostanie zaakceptowany przez Użytkownika.

9. Zwroty i prawa konsumenta

9.1 Zgodnie z art. 2 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271), Użytkownik ma prawo odstąpić od Umowy z beGLOSSY bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od otrzymania Produktów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na email kontakt@beglossy.pl.

9.2 Jeśli Użytkownik zdecyduje się odstąpić od Umowy zgodnie z pkt. 9.1 będzie on zobowiązany do zwrócenia Produktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia odstąpienia od umowy. Produkt winien zostać zwrócony w niezmienionym stanie, oryginalnie zapakowany, ze wszystkimi akcesoriami do niego dołączonymi. Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów przesyłki zwrotnej. beGLOSSY nie przyjmuje przesyłek nadanych za pobraniem. Towary podlegające zwrotowi prosimy kierować na adres:
beGLOSSY
ul. Chocimska 3A
00-791 Warszawa
e-mail: kontakt@beglossy.pl

9.3 W przypadku zwrócenia Produktu przez Użytkownika, zgodnie z punktami 9.1 oraz 9.2, beGLOSSY dokona na rzecz Użytkownika zwrotu całości ceny danego Produktu bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Produkt zostanie zwrócony. Wszelkie otrzymane od Użytkownika kwoty pieniężne zostaną zwrócone tym samym sposobem, w jaki zostały przekazane beGLOSSY. Jeśli płatność była dokonywana z wykorzystaniem Vouchera, Użytkownik otrzyma zwrot faktycznie uiszczonej opłaty pieniężnej.

10. Niezgodność Produktów z umową, postępowanie reklamacyjne

10.1 beGLOSSY odpowiada wobec Użytkownika, za niezgodność z umową towaru zakupionego przez Użytkownika, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U.02.141.1176 zpóźn. zm.). Z uwagi na okoliczność, że przedmiotem sprzedaży są Produkty, które stanowią „niespodziankę” dla Użytkownika, za niezgodne z umową uznaje się wyłącznie: Produkty niekompletne, uszkodzone, nie nadające się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem oraz brak jednego z Produktów. Nie stanowią podstaw Reklamacji różnice pomiędzy rzeczywistym wyglądem Produktów, a ich odwzorowaniem na ekranie monitora Użytkownika, jeżeli te różnice wynikają jedynie z ustawień lub parametrów monitora Użytkownika.

10.2 Użytkownikowi przysługuje prawo zgłoszenia niezgodności Produktu z umową („Reklamacja”), w przypadku gdy Produkt jest niezgodny z umową w myśl ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. oraz punktu 10.1 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Użytkownik powinien skontaktować się z działem Obsługi Klienta firmy beGLOSSY pod adresem mailowym kontakt@beglossy.pl w celu złożenia Reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne wysłane na adres mailowy kontakt@beglossy.pl powinno zawierać:
a) Imię i nazwisko Użytkownika
b) Dane kontaktowe Użytkownika
c) Data nabycia towaru
d) Nazwa Produktu
e) Dokładne wymienienie wad
f) Kiedy i w jakich okolicznościach stwierdzono wady
g) Żądania reklamującego
h) Numer konta bankowego
Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia zgłoszenia reklamacji. W razie pozytywnego rozpatrzenia reklamacji beGLOSSY w pierwszej kolejności, w razie zgłoszenia wadliwości Produktu, wymieni reklamowany uszkodzony Produkt na wolny od wad lub, w razie zgłoszenia niekompletności przesyłki, uzupełni Produkty do stanu zgodnego ze zgłoszonym zamówieniem. W przypadku gdy wymiana lub uzupełnienie przesyłki, o których mowa w zdaniu poprzednim są niemożliwe lub zbyt utrudnione, lub wiążą się z nadmiernymi kosztami dla beGLOSSY, beGLOSSY poinformuje o powyższym Użytkownika i po odesłaniu przez Użytkownika zareklamowanych Produktów na adres beGLOSSY, ul. Chocimska 3A, 00-791, Warszawa z dopiskiem „reklamacja” wraz z kopią Potwierdzenia Wysyłki, zwróci Użytkownikowi cenę zakupu Produktów.

10.3 beGLOSSY odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Produktu Użytkownikowi.

10.4 Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niezgodności Produktu z umową, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową nie zawiadomi o tym beGLOSSY w sposób wskazany w punkcie 10.2.

11. Odpowiedzialność beGLOSSY

11.1 beGLOSSY zastrzega sobie ograniczenie odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń Użytkownika wynikających z zawartej z Użytkownikiem Umowy, do wysokości ceny Produktów, z zastrzeżeniem pkt. 11.2.

11.2 Produkty są przeznaczone wyłącznie do stosowania zewnętrznego, zgodnie z informacjami zawartymi na opakowaniu, u osób dorosłych, niemających uczulenia na żaden ze składników Produktu. Z uwagi na skład chemiczny Produktów niektóre z nich mogą powodować zmiany lub przebarwienia na odzieży i innych przedmiotach. Jakość oraz właściwości wszystkich Produktów gwarantowana jest przez Producentów tych Produktów. beGLOSSY otrzymuje zapewnienie od Producentów, iż dystrybuowane przez nich produkty są zgłoszone do wymaganych prawem rejestrów, posiadają wszelkie wymagane prawem atesty, pozwolenia, spełniają stosowne normy itp. Z uwagi na powyższe beGLOSSY nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności w tym zakresie oraz szkody wynikające z użycia Produktu oraz braku jego właściwości, o których zapewniał producent.

12. Pisemna komunikacja

Korzystając ze strony www.beglossy.pl, Użytkownik wyraża zgodę na to, że komunikacja z beGLOSSY będzie odbywała się główne za pomocą środków elektronicznych. beGLOSSY będzie kontaktować się z Użytkownikiem za pomocą poczty elektronicznej lub będzie przekazywać informacje, umieszczając je na stronie internetowej www.beglossy.pl. Dla celów Umowy Użytkownik wyraża zgodę i akceptuje taką formę komunikacji. Akceptując Regulamin Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wyłącznie elektronicznych potwierdzeń zakupu, w tym faktur VAT.

13. Zawiadomienia

Wszelka korespondencja z beGLOSSY musi być kierowana na adres kontakt@beglossy.pl. beGLOSSY może kontaktować się z Użytkownikiem na adres e-mail lub na adres pocztowy wskazany podczas składania zamówienia lub w inny sposób wskazany w pkt. 12 powyżej. Informacje adresowane do Użytkownika będą uważane za należycie doręczone:
a) niezwłocznie po ich umieszczeniu na stronie internetowej www.beglossy.pl,
b) z upływem 24 godzin od nadania wiadomości e-mail do Użytkownika,
c) w dacie doręczenia listem poleconym względnie w dniu upływu terminu pierwszego awizo tej przesyłki.

Celem wykazania doręczenia informacji wystarczy wykazać:
a) w przypadku pisma, że zostało ono należycie zaadresowane, ostemplowane i nadane na poczcie,
b) w przypadku wiadomości e-maila, że taki e-mail został wysłany na adres e-mail adresata, wskazany w złożonym zamówieniu.

14. Przeniesienie praw i obowiązków

14.1 Umowa pomiędzy beGLOSSY i Użytkownikiem jest wiążąca dla obu Stron oraz dla następców i cesjonariuszy beGLOSSY.

14.2 Użytkownik nie ma prawa przenosić, cedować, obciążać lub w inny sposób dysponować Umową ani żadnym z praw lub obowiązków Użytkownika wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody beGLOSSY.

14.3 beGLOSSY ma prawo przenosić, cedować, obciążać, zlecać podwykonanie usług lub w inny sposób dysponować Umową lub jakimkolwiek z praw lub obowiązków z niej wynikających w każdym momencie w czasie trwania Umowy.

15. Prawa własności intelektualnej

15.1 beGLOSSY jest właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw własności intelektualnej do strony www.beglossy.pl, niezależnie od tego, czy zostały one zarejestrowane czy też nie, oraz do materiałów publikowanych na tej stronie. Dzieła te chronione są prawem autorskim i wszelkie prawa do nich są zastrzeżone dla beGLOSSY.

15.2 Użytkownik ma prawo wydrukować jeden egzemplarz oraz pobrać fragmenty strony www.beglossy.pl na własny użytek. Użytkownik nie ma prawa do korzystania z żadnej części materiałów chronionych prawem autorskim na cele komercyjne bez uprzedniego uzyskania licencji od beGLOSSY i/lub właściwych licencjodawców.

15.3 W przypadku umieszczania komentarzy na temat Produktów lub Usług na jakiejkolwiek stronie internetowej, blogu lub platformie towarzyskiej („Komentarz”) Użytkownik musi zapewnić, że taki Komentarz odzwierciedla uczciwą opinię Użytkownika. Subskrybując Usługi Użytkownik nieodwołalnie upoważnia beGLOSSY do cytowania Komentarzy Użytkownika umieszczonych na stronie www.beglossy.pl w jakiejkolwiek reklamie lub kontach na platformach społecznościowych, które beGLOSSY może stworzyć lub do których ma dostęp.

16. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej dla hiperlinków

Na stronie www.beglossy.pl możliwy będzie dostęp do innych stron internetowych poprzez hiperlinki. beGLOSSY nie ma żadnego wpływu na treści obcych stron internetowych i nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. W przypadku otrzymania przez beGLOSSY potwierdzonej informacji o niezgodnych z prawem lub nieetycznych treściach zawartych na stronach, do których można będzie uzyskać dostęp za pośrednictwem danego hiperlinku, odpowiedni hiperlink zostanie usunięty ze strony www.beglossy.pl.

17. Ochrona danych

17.1 W trakcie rejestracji na beglossy.pl Użytkownicy zostaną poproszeni o podanie danych personalnych, które będą wykorzystywane przez beGLOSSY do realizacji umów zawieranych za pośrednictwem strony www.beglossy.pl. Wszystkie dane personalne są przez beGLOSSY traktowane poufnie i zgodnie z właściwymi ustawowymi regulacjami, w szczególności zawartymi w ustawie o ochronie danych osobowych. Dla zabezpieczenia tych danych w internetowym obrocie płatniczym beGLOSSY chroni je korzystając z najnowocześniejszych technik szyfrowania, jak np. SecureSocketLayer (SSL). SSL jest uznanym protokołem standardowym, który gwarantuje pewną wymianę danych. Wszystkie dane klientów wykorzystywane w zamówieniach są przekazywane do beGLOSSY w formie zaszyfrowanej.

17.2 Oświadczenie beGLOSSY o ochronie danych można pobrać ze strony: Polityka Prywatności

18. Siła wyższa

18.1 beGLOSSY nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania, nienależytego wykonania, w tym opóźnienia w wykonaniu jakiegokolwiek z obowiązków wynikających z Umowy, w przypadku, gdy fakt ten będzie wynikiem siły wyższej lub okoliczności niezależnych i niezawinionych przez beGLOSSY („Siła Wyższa”).

18.2 Siła Wyższa obejmuje wszelkie działania, zaniechania, zdarzenia, zaniedbania lub wypadki znajdujące się poza kontrolą beGLOSSY, a w szczególności:
a) strajki i inne akcje protestacyjne;
b) niepokoje społeczne, zamieszki, inwazje, atak terrorystyczny lub zagrożenie atakiem terrorystycznym, wojnę (czy to wypowiedzianą czy też nie) lub groźbę lub przygotowania do wojny;
c) pożar, wybuch, burzę, powódź, trzęsienie ziemi, osuwanie się ziemi, epidemię lub inne katastrofy naturalne;
d) brak możliwości korzystania z kolei, żeglugi, statków powietrznych, transportu samochodowego lub innych środków transportu publicznego lub prywatnego i
e) brak możliwości korzystania z publicznych lub prywatnych sieci telekomunikacyjnych.

18.3 Wykonywanie przez beGLOSSY obowiązków na podstawie Umowy uważa się za zawieszone na okres trwania Siły Wyższej, a czas realizacji danych czynności zostaje przedłużony o czas trwania Siły Wyższej. O ile będzie to możliwe, beGLOSSY dołoży starań celem znalezienia rozwiązania, dzięki któremu obowiązki beGLOSSY wynikające z Umowy będą mogły być wykonywane pomimo zaistnienia Siły Wyższej.

19. Postanowienia końcowe

19.1 Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

19.2 beGLOSSY ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na Stronie internetowej Serwisu. O zmianie Regulaminu Serwis zawiadomi aktualnych Użytkowników poprzez przesyłanie im odpowiedniej informacji na adres e-mail Użytkownika. Gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Serwis przed wejściem Regulaminu w życie. Brak akceptacji nowej wersji Regulaminu wiąże się z koniecznością wyrejestrowania Użytkownika z Serwisu. Nie powiadomienie Serwisu przez Użytkownika przed wejściem w życie Regulaminu o braku jego akceptacji, uważane jest za zaakceptowanie zmian Regulaminu.

19.3. Do transakcji dokonanych przed wejściem w życie nowego regulaminu stosuje się postanowienia regulaminu w jego brzmieniu sprzed zmiany.

19.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy polskiego prawa.

19.5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez beGLOSSY będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.